Algemene verkoopsvoorwaarden

Belgiophar Srl
Reseachdreef 12
1070 Brussel – België.
Telefoon: +32 2 681 03 53; E-mail: info@belgiophar.com
Bedrijfsnummer BE0760405269

Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de site www.belgiophar.eu

Datum van laatste update 13 juni 2021

Artikel 1: voorwerp

Deze voorwaarden regelen de verkoop door Belgiophar Srl voor alle producten die via haar website worden verkocht.

Artikel 2 – Prijs 

Alle vermelde prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro’s, Indien van toepassing is de BTW inbegrepen in de conceptbestelling en wordt deze vóór aankoop in de winkelwagen weergegeven.

Bij een bestelling naar een ander land dan België is de klant de importeur van het/de betreffende product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen in rekening gebracht worden. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf en moeten door de klant worden betaald in overeenstemming met de wetten en de voorschriften die van kracht zijn in het land van invoer.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro’s per creditcard via het PayPal-systeem.

Belgiophar Srl behoudt zich het recht  om zijn prijzen op ieder ogenblik te wijzigen, maar het product zal gefactureerd worden op basis van de prijs die van kracht is op het ogenblik van de validatie  en onder voorbehoud van zijn beschikbaarheid.

Opgelet: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, zijn de risico van verlies of beschadiging ter uwe lasten.

Artikel 3 – Bestellingen

Je kan bestellen:

• Via internet: www.belgiophar.eu

Belgiophar Srl behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet in casso te brengen en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook,  in het bijzonder in geval van een leveringsprobleem of in geval van moeilijkheden met betrekking tot ontvangen bestelling.

Artikel 4 – Bevestiging van uw bestelling

Elke bestelling die op de website www.belgiophar.eu verschijnt, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt uw volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

U verklaart er perfecte kennis van te hebben genomen.

De orderbevestiging zal de ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties waard zijn.

Een samenvatting van uw besteling en de Algemene Voorwaarden worden u in PDF-formaat toegestuurd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

Artikel 5 – Betaling

Bij bevestiging van u bestelling valideert u de verplichtingen om de aangegeven prijs te betalen.

U kunt uw aankopen betalen via het beveiligde PayPal-systeem, dit systeem accepteert ook betalingen met creditcards.

Artikel 6 – Herroeping

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf ontvangst van uw producten. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen zonder opgaaf van redenen of het betalen van een boete.

Retourzendingen dienen te geschieden in originele staat en compleet (ongeopende verpakking, accessoires, instructies). In dit kader wordt uw verantwoordelijkheid aangegrepen. Eventuele schade aan het product bij deze gelegenheid kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht teniet wordt gedaan.

U bent verantwoordelijk voor de retourkosten.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Belgiophar Srl de betaalde bedragen terugbetalen binnen de 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt bij de bestelling.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Conform de bepalingen van het economisch recht is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

• de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

• de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken;

Artikel 7- Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site www.belgiophar.eu en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.

In het geval dat een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar is, zullen wij u per e-mail informeren. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er vindt geen bankafschrijving plaats.

Artikel 8 – Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres die is aangegeven tijdens het bestelproces, binnen het termijn die is aangegeven op de bestelbevestigingspagina.

In het geval van vertraging in de verzending, wordt er een e-mail n verzonden om u te informeren over de mogelijke gevolgen van de leveringstijd die u werd aangegeven.

In het geval van leveringen door een transporteur, kan Belgiophar Srl niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering die uitsluitend te wijten zijn aan de niet beschikbaarheid zijn van de klant na verschillende afspraakvoorstellen.

Artikel 9 – Garantie

Al onze producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen de 5 dagen na levering per e-mail (info@belgiophar.com) worden ingediend.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Belgiophar Srl kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten of diensten die u wilt bestellen.

Bovendien kan Belgiophar Srl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van het aangekochte product.

De verantwoordelijkheid van de firma Belgiophar is beperkt tot de terugbetaling van de aangekochte producten.

Ten slotte kan Belgiophar Srl niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een storing in de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van de verkoopvoorwaarden is Frans. In het geval van een vertaling van deze voorwaarden heeft alleen de Franse versie juridische waarde, de vertalingen zijn echter te goeder trouw tot stand gekomen. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site www.belgiophar.eu zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Belgiophar Srl. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of voor welk doel dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of ze nu software, visueel of geluid zijn. Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belgiophar Srl.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

Belgiophar Srl behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig om uw bestelling te beheren en om de diensten en informatie die we u sturen te verbeteren.

Ze kunnen ook worden verzonden naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en opdrachten voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018), hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. , direct op de website.

Artikel 14 – Bewijs archivering

Belgiophar Srl zal inkooporders en facturen archiveren in een gegevensbestand die wij betrouwbaar en duurzaam achten  en die een getrouwe kopie vormt.

Artikel 15. Nutravigilantie.

Hoewel onze producten met de grootste zorg worden vervaardigd, vragen wij u contact op te nemen met uw arts of met een medisch centrum indien het gekochte product een voedingssupplement is en indien het u geen volledige voldoening geeft.

 Bij onaangename of ongewenste symtomen gelieve ons op de hoogte te stellen van het probleem via het e-mailadres: nutravigilence@belgiophar.com, we zullen u onmiddellijk antwoorden.

Pin It on Pinterest

Share This